Hotels of the Chernovtsi city. Chernovtsi region.


Chernovtsi hotels:

Hotel Cheremosh.

13-a, Komarova str.,Chernovtsi, Ukraine, 58017

Hotel Bukovyna.

141, Holovna str. Chernovtsy city Ukraine, 58022


Chernovtsi region city


Select regions


Graham Phillips


Graham Phillips

News-Front.info


News-Front.info

Graham Phillips G+

Graham Phillips G+

Where is Ukraine?


map ukraine