Hotels of the Kharkov city. Kharkov region.


Kharkov hotels:

Hotel Chichikov.

61057, Kharkov, 6/8, Gogola Str., Ukraine

Hotel Aurora.

61022, 10/12, 50 Artema str., Kharkov, Ukraine.

Hotel VIVA.

Gagarina Av., 10/2, Kharkov, Kharkov region, Ukraine

Hotel ZS Club.

61070, Ukraine, Kharkov, 2nd Forest-park lane, 10.

Hotel Cosmopolit.

Ak. Proskuri str. 1, Kharkov 61070, Ukraine

Hotel Kharkov.

61022, Kharkov , Svobody Sq.7, Ukraine.

Hotel Druzhba.

61009, Kharkov, Gagarina Str, 185, Ukraine.

Hotel Kievskaya.

61022, 4, Cultury street, Kharkov, Ukraine.

Hotel Mir.

61022, 27B, Lenin prospect, Kharkov, Ukraine.

Hotel Rudneva.

61000, Rudneva Sq, 27., Kharkov, Ukraine.

Hotel Armagedon.

61022, 151B, 50 years of October prospect, Kharkov, Ukraine.

Hotel National.

61022, 21, Lenin prospect, Kharkov, Ukraine.


Kharkov region city


Select regions


Graham Phillips


Graham Phillips

News-Front.info


News-Front.info

Graham Phillips G+

Graham Phillips G+

Where is Ukraine?


map ukraine