Hotels of the Rovno city. Rovno region.


Rovno hotels:

Hotel Marlen.

13, Grushevskogo Str., 33000, Rovno, Ukraine

Hotel Ukraine.

112, Sobornaya Str., 33000, Rovno, Ukraine

Hotel Tourist.

36, Kievskaya Str., 33027, Rovno, Ukraine

Hotel Myr.

32, Mitskevich Str., 33027, Rovno, Ukraine


Rovno region city


Select regions


Graham Phillips


Graham Phillips

News-Front.info


News-Front.info

Graham Phillips G+

Graham Phillips G+

Where is Ukraine?


map ukraine