Hotels of the Uzhgorod city. Uzhgorod region.


Uzhgorod hotels:

Hotel Eduard.

22-A, Bachinsky str, 88000, Uzhgorod, Ukraine

Hotel Old CONTINENT.

4-6, Sh.Petefi Sq., 88000, Uzhgorod, Ukraine

Hotel Ungvarskiy.

2, Elektrozavodskaya str, 88019, Uzhgorod, Ukraine

Hotel Zakarpattya.

5, Kyryl y Mefodiy str, 88019, Uzhgorod, Ukraine

Hotel Uzhgorod.

2, B.Khmelnitcskogo square, 88018, Uzhgorod, Ukraine


Uzhgorod region city


Select regions


Graham Phillips


Graham Phillips

News-Front.info


News-Front.info

Graham Phillips G+

Graham Phillips G+

Where is Ukraine?


map ukraine